Rút tiền
USDT
Đến thời gian
giới hạn
Tiền tệ được hỗ trợ
Ngay lập tức - 30 phút
10-6,500 USD
USD
OFAPAY
Đến thời gian
giới hạn
Tiền tệ được hỗ trợ
Ngay lập tức - 30 phút
10-1,250 USD
IDR
FaFaPAY
Đến thời gian
giới hạn
Tiền tệ được hỗ trợ
Ngay lập tức - 30 phút
10-1,250 USD
VND