Mật khẩu của bạn phải bao gồm:
Bao gồm ít nhất 1 chữ số
Mật khẩu dài từ 8 - 16 ký tự
Bao gồm chữ in hoa và chữ thường
Bao gồm ít nhất một ký tự đặc biệt, như (!@#$%)